Doudsënnen
Doudsënne
Todsünde
péché mortel
mortal sin
pecado mortal
den Houfert ass eng vun de siwen Doudsënnen