hunn
doutgelaacht
reflexiv
EGS
sich totlachen
être mort de rire
to kill oneself laughing
fartar-se de rir morrer de rir
mir hunn eis doutgelaacht , 1 wéi mir déi Geschicht héieren hunn
sech futtilaachen
sech kapottlaachen
sech kranklaachen
sech krommlaachen
sech vrecktlaachen
EGS
sech doutlaachen
sech futtilaachen
sech kapottlaachen
sech kranklaachen
sech krommlaachen
sech vrecktlaachen