dreiundachtzigste(r,s)
quatre-vingt-troisième
eighty-third
octogésimo terceiro
eréischt beim dräianachtzegste Versuch ass d' Experiment 1 perfekt gelongen
83.
number
dräianachtzegst
83.