Dräibizen
Dräibize
Dräibizer
EGS
Dummkopf
imbécile
fool blockhead
imbecil
esou Saache kënnen nëmmen engem Dräibiz ewéi him passéieren!
Blani
Blödian
Dabo
Eefalt
Hännes
Klautjen
Topert
EGS
Dräibiz
Blani
Blödian
Dabo
Eefalt
Hännes
Klautjen
Topert