dreierlei
trois sortes de trois choses
três tipos de três coisas
um Buffet konnt een tëschent dräierlee Zalote wielen
bei deem Problem do geet et ëm dräierlee