Drainen
Draine
Drain Röhrchen
drain médical
(surgical) drain
drenar medicina
no menger Operatioun hat ech nach e puer Deeg en Drain an der Wonn
Redon
Drain
Redon