Dräizéiweméiwen
Dräizéiweméiwe
Rissa tridactyla
Dreizehenmöwe
mouette tridactyle
black-legged kittiwake
gaivota-tridáctila
wéi laang bréien d' Dräizéiweméiwen 1 ? 1