dreizehn
treize
thirteen
treze
aus Awerglawen hu vill Leit net gär, wann en Dësch fir dräizéng Leit gedeckt ass
zwielef plus eent gëtt dräizéng
13
number
dräizéng
13