Drauweliesen
Drauweliese
Traubenlese
vendange(s)
grape harvest
vindima
gëschter hunn d' Wënzer 1 d' Enn 1 vun der Drauwelies gefeiert
Lies
Drauwelies
Lies