Dreien
VEREELZT
Drei Schulnote
assez bien satisfaisant note scolaire
satisfaz nota escolar
an der Primärschoul hat ech just eng Kéier eng Drei am Betragen
Dräi
VEREELZT
Drei
Dräi