1
kee Pluriel
Schnaps Branntwein Getränk
eau-de-vie boisson
brandy spirits
aguardente
eisen Noper brennt eng ganz gutt Drëpp
Branntewäin
2
Drëppen
Drëppe
(Glas) Schnaps (Glas) Branntwein
goutte (verre d')eau-de-vie
(glass of) brandy (shot of) spirits
copo de aguardente
mäi Bopi drénkt all Owend eng Drëpp
1
Drëpp
Branntewäin