dreißigste(r,s)
trentième
thirtieth
trigésimo
fir mäin drëssegste Gebuertsdag organiséieren ech e grousst Fest
30.
number
drëssegst
30.