Drëttercher
1
2
Drei Spielkarte, Würfel
trois carte à jouer, dé
three playing card, dice
terno três carta de jogar, face de dado
du häss deng Drëttchen net elo däerfen ausspillen!