Drëttel
Drittel
tiers fraction, part
third fraction
terço fração, parte
am Concours sinn zwee Drëttel vun de Kandidaten ausgescheet