hunn
gedriibst
intransitiv
EGS
trödeln
traîner traînasser flemmarder
to dawdle to mooch about
mandriar molengar preguiçar
schaff méi séier, et ass keng Zäit fir ze driibsen ! 1
hien huet de ganzen Dag gedriibst