Driibserten
Driibserte
EGS
Trödler Faulpelz
traînard flemmard
slowcoach straggler
mandrião molengão preguiçoso
bei eiser Aarbecht kënne mer mat esou engem Driibsert näischt ufänken!