Dschuba
Djouba
Juba
Dschuba ass d' Haaptstad 1 vum Südsudan