abtrennbares Erstglied eines Verbs
particule séparable d'un verbe
separable verb particle
partícula separável de um verbo
fuert duer , 1 éier d' Iesse 1 kal gëtt ! 1
de Boxer huet bis zum Schluss duer gehalen 1