abtrennbares Erstglied eines Verbs
particule séparable d'un verbe
separable verb particle
partícula separável de um verbo
den Zuch fiert bis an d' Stad 1 duerch
de Kandidat ass am theoreetesche Fürerschäinsexamen zweemol duerch gefall 1