sinn
duerchgefuer
intransitiv
1
durchfahren auf der Durchfahrt sein
passer conducteur, véhicule
to drive through to pass
passar por condutor, veículo
hei si mer dach schonn duerchgefuer ! 1
2
durchfahren ohne Unterbrechung fahren
circuler sans arrêt rouler sans s'arrêter
to drive through to drive without a break
circular sem parar andar sem parar
den Zuch fiert bis an d' Stad 1 duerch
de Bus ass déi ganz Nuecht duerchgefuer
3
reißen entzweigehen
se déchirer en deux
to snap to break
romper-se em dois bocados
d' Seel 1 ass duerchgefuer
futtifueren
3
duerchfueren
futtifueren