hunn
duerchgekuckt
transitiv
durchsehen einen Text
parcourir lire
percorrer ler
ech muss dat Manuskript nach duerchkucken