Duerfkierchen
Duerfkierche
Dorfkirche Gebäude
église de village bâtiment
village church building
igreja de aldeia edifício
am Restaurant niewent der Duerfkierch kann ee gutt iessen
verschidden Duerfkierche sinn an de Besëtz vun der Gemeng iwwergaangen