Dugenden
Dugende
Charaktereigenschaft
trait de caractère
qualities character traits
traço de caráter
hien huet vill gutt Dugenden
Charaktereegenschaft
Dugend
Charaktereegenschaft
Charakterzuch