Düngeren
Düngere
Dünger
engrais
fertilizer
adubo
den Asaz vu cheemeschem Dünger soll reduzéiert ginn