Dysfunktiounen
Dysfunktioune
Dysfunktion Fehlfunktion
dysfonctionnement défectuosité
malfunction
disfunção falha
eng eenzeg Dysfunktioun an der Elektronik geet duer, fir datt de Motor net méi ugeet