Ecarten
Ecarte
Abstand Kluft
écart distance, différence
distance gap
discrepância diferença
den Ecart tëschent deenen zwee éischte Leefer huet sech an der leschter Ronn staark reduzéiert
den Ecart tëschent Aarm a Räich gëtt ëmmer méi grouss