Eckzänn
Eckzahn
canine
eye tooth canine (tooth)
dente canino
mir ass en Eckzant ofgebrach
wat hues du spatz Eckzänn ! 1