Edinburgh
Édimbourg
Edimburgo
Edinburgh ass d' Haaptstad 1 vu Schottland