Eeër
Ei
œuf
egg
ovo
de Guckuck leet seng Eeër a friem Näschter
hues de léiwer en haartgekachtent oder e luesgekachtent Ee ? 1
d' Kanner 1 hu fir Ouschteren e puer Dosen Eeër gefierft
EGS mir souzen ewéi op Eeër mir ware ganz ongedëlleg
EGS är Zwillinge gläichen sech ewéi een Ee deem aneren är Zwillinge gläichen sech ganz vill
EGS deen do muss de upaken ewéi e réit Ee ! 1 mat deem muss de virsiichteg ëmgoen
EGS dat ass net dat Gielt vum Ee ! 1 dat ass net gutt
EGS géi klapp der en Ee ! 1 looss mech mat Rou!
EGS domat hues du däin Ee geluecht! domat hues du dech blaméiert
EGS d' Kand 1 huet en Ee op der Stier d' Kand 1 huet eng Bëlz op der Stier
EGS eise Léierbouf kann de ganzen Dag un engem Ee schielen eise Léierbouf schafft lues