Eechelen
Eechele
Eichel Frucht
gland fruit
acorn
bolota fruto
d' Kaweechelchen 1 huet eng Eechel fonnt