Eegennimm
Eigenname
nom propre
proper noun
nome próprio
a ville Sprooche ginn d' Eegennimm 1 groussgeschriwwen