einundfünfzigste(r,s)
cinquante et unième
fifty-first
quinquagésimo primeiro
eréischt beim eenafofzegste Versuch ass d' Experiment 1 perfekt gelongen
51.
number
eenafofzegst
51.