einundvierzig
quarante et un
forty-one
quarenta e um
an der Urgence goufen haut eenavéierzeg Patiente behandelt
41
number
eenavéierzeg
41