einundvierzigste(r,s)
quarante et unième
forty-first
quadragésimo primeiro
eréischt beim eenavéierzegste Versuch ass d' Experiment 1 perfekt gelongen
41.
number
eenavéierzegst
41.