einigermaßen halbwegs
relativement plus ou moins
relatively more or less
relativamente mais ou menos
mir sinn eenegermoossen zefridde mat de Walresultater
déi kriddeleg Affär do ass nach eenegermoosse gutt ausgaangen