einheitlich gleich
uniforme pareil uniformément
uniform similar uniformly
uniforme igual uniformemente
et geet rieds iwwer eng eenheetlech Besteierung vun der Energie
op europäeschem Niveau muss déi Fro eenheetlech behandelt ginn