Eentercher
1
2
Eins Spielkarte, Würfel
un carte à jouer, dé
ace playing card one dice
um carta de jogar, face de dado
wann ech elo nach eng Eentche wierfelen, hunn ech gewonnen
bei verschiddene Kaartespiller ass den Äss eng einfach Eentchen