1
einzeln für sich allein
seul individuel pris isolément séparément, individuellement, un à un
single individual individually
único individual posto à parte separadamente, individualmente, um a um
en eenzelt Blat Pabeier weit ëm déi 5 Gramm
eng eenzel Persoun kann do net vill erreechen
d' Kaddoe 1 sinn eenzel verpaakt
de Schoulmeeschter freet d' Schüler 1 eenzel op
d' Eeër 1 ginn net am Eenzel(n)e verkaaft d' Eeër 1 ginn net eenzel verkaaft
2
einzelne vereinzelte
quelques rares certains un nombre isolé de
some certain
uns raros certos um número isolado de
eenzel Leit waren net mat him averstanen
vereenzelt
2
eenzel
vereenzelt