Eenzelheeten
Eenzelheete
Einzelheit
détail
detail
pormenor detalhe
wa mir all Eenzelheete verzielen, da gi mer ni fäerdeg!
Detail
Eenzelheet
Detail
Prezisioun