einsprachig
unilingue monolingue
unilingue monolingue
an der Prüfung däerfe mer en eesproochegen Dictionnaire benotzen
meng Eltere sinn allen zwee eesproocheg opgewuess