hunn
gëeetert
intransitiv
eitern
suppurer
to suppurate
supurar
obwuel ech se desinfizéiert hat, huet d' Wonn 1 ugefaange mat eeteren