1
öffentlich allen zugänglich
public à l'usage de tous, librement accessible
public available to everybody
público para todos, de acesso livre
den ëffentlechen Transport ass net méi ewechzedenken
an deene meeschte Garë gëtt et ëffentlech Toiletten
meng Kanner ginn an en ëffentleche Lycée
2
öffentlich nicht geheim
public ouvert à tous publiquement, au vu et au su de tous
public in open view publicly
público aberto a todos publicamente
dee Problem soll an enger ëffentlecher Diskussioun zur Sprooch kommen
et gouf ëffentlech doriwwer ofgestëmmt