1
mmh als Ausdruck einer angenehmen Empfindung
mmm pour exprimer une sensation agréable
déi Glace ass awer lecker, ei ! 1
ei , 1 déi Blumm richt awer gutt!
ei , 1 déi muusseg Decke fillt sech awer gutt un!
ei , 1 un dat schéint Wieder kéint een sech nawell gewinnen!
mmm
2
oha als Ausdruck des Staunens
houla oh là là pour exprimer l'étonnement
ei , 1 wat dat dobausse schëtt!
vreck
3
auwei(a) oje
aïe ouille pour exprimer un souci, un ennui
ei , 1 dat do gëtt Sträit!
ei , 1 déi Téitsch do gëtt dech eng deier!
4
autsch aua
aïe ouille pour exprimer la douleur
ei , 1 dat do huet wéigedoen!
aua
1
ei
mmm
2
ei
vreck
4
ei
aua