etwa vielleicht eventuell
sert à nuancer l'expressivité d'un énoncé
used to nuance the expressiveness of a statement
serve para matizar a expressividade de um enunciado
et richt no verbrannt, hues de éieren e Stéck Brout am Toaster vergiess?
hätt Dir éieren en Nuesschnappech fir mech?
wann ech éieren net matzäit do wier, da fänkt alt emol schonn ouni mech un!