Éigen
Éige
Egge
herse
grade alfaia agrícola
de Bauer fiert mat der Éig iwwer dat geploutent Stéck