Éilen
Éile
Anguilla anguilla
1
Aal Fisch
anguille poisson
ech hunn en Éil an der Baach gesinn
dee Politiker ass glat ewéi en Éil dee Politiker leet sech ni fest an huet ëmmer fir alles eng Ausried
Laangfësch
2
Aal Nahrungsmittel
anguille chair
un der Nordsee hunn ech fir d' éischte 1 Kéier gereecherten Éil geschmaacht
1
Éil
Laangfësch