Eileiterentzündungen
Eileiterentzündunge
Eileiterentzündung
salpingite
salpingitis inflammation in the fallopian tube
salpingite
bei Fraen ënner 25 Joer, déi ganz fréi hiren éischte Geschlechtsverkéier haten, ass de Risiko fir eng Eileiterentzündung méi grouss