Eileiterschwangerschaften
Eileiterschwangerschafte
Eileiterschwangerschaft
grossesse extra-utérine
ectopic pregnancy tubal pregnancy
gravidez ectópica
wann eng Eileiterschwangerschaft net fréi erkannt gëtt, kann se liewensgeféierlech fir d' Fra 1 ginn