Einbanen
Einbane
Einbahnstraße
(rue à) sens unique
one-way street
(rua de) sentido único
an enger Einban däerf een d' Kéier 1 net maachen