Einssen
Einsse
VEREELZT
Eins Schulnote
très bien note scolaire
muito bom nota escolar
an der Primärschoul hat ech meeschtens eng Eins am Fläiss an am Betragen
Eent
VEREELZT
Eins
Eent